EN LV LT

Aplinkos specialistams

Pagal Bendrąją vandens politikos direktyvą (angl. The Water Framework Directive 2000/60/EC) vandens ištekliai turi būti valdomi upių baseinų rajonų (UBR) pagrindu. Lietuvos teritorijoje išskirti keturi UBR: Nemuno, Ventos, Dauguvos ir Lielupės. Lyginant su kitais UBR Lielupės vandens kokybė vertinama kaip prasčiausia, todėl tikėtina, kad iki 2015 m. dauguma vandens telkinių šiame baseine nepasieks geros ekologinės būklės. Naudojantis interaktyviu žemėlapiu
http://gis.gamta.lt/baseinuvaldymas/#x=492037&y=6115527&l=1 galima sužinoti, kurie vandens telkiniai Lielupės UBR priskirti rizikos grupei ir iki 2015 m. gali nepasiekti geros ekologinės būklės.

Nors Lielupės upės baseinas priklauso Latvijai ir Lietuvai, o 2003 m. buvo pasirašyta oficiali dvišalė Vyriausybių sutartis „Dėl bendradarbiavimo dėl tarpvalstybinių vandenų“, kiekviena šalis yra parengusi individualius upės baseino rajono valdymo planus. 2010 metais buvo patvirtintas Lielupės upės baseino rajono valdymo planas Lietuvoje. Tai yra identifikuoti vandens telkiniai, įvertinta jų ekologinė būklė. Nustatyta, kad 106 vandens telkiniai neatitinka geros ekologinės būklės.

 Taip pat nustatyta, kad pagrindinis vandens taršos šaltinis Lielupės UBR – intensyvus ūkininkavimas, ko pasekoje į vandens telkinius patenka azoto ir fosforo turinčios medžiagos, skatinančios eutrofikacijos procesus. Taip pat vandens kokybę prastina paviršinės (lietaus), buitinės ir pramoninės nuotekos.

 Pagrindinės priemonės, skirtos pagerinti vandenų būklei – mėšlidžių statyba, ekologinės žemdirbystės skatinimas, vandens telkinių apsaugos juostų įrengimas ir priežiūra, šlapžemių atstatymas, nuotekų surinkimo ir tvarkymo infrastruktūros plėtra.

 Atsakingos institucijos už vandens politikos įgyvendinimą Lietuvoje – Aplinkos apsaugos agentūra (http://vanduo.gamta.lt/cms/index), Latvijoje – Aplinkos, geologijos ir meteorologijos centras.

 Plačiau apie Lielupės UBR galite sužinoti:
http://vanduo.gamta.lt/files/patvirtinta_LRV_2010-11-17_d_nutarimu_Lielupes_planas_patvirtintas.pdf