EN LV LT

Dabas draugiem

Ja esi dabas draugs, Tev noteikti ir vēlme savu brīvo laiku pavadīt ārpus telpām – pie dabas, lai iegūtu jaunas zināšanas un uzzinātu par to vairāk. Lai arī tradicionāli Lielupes baseina apgabalu mēs visi uzskatām par intensīvas lauksaimniecības reģionu, tomēr arī šeit ir atrodamas vietas ar unikālām dabas vērtībām, kas tiek aizsargātas. Tās ir gan plašas teritorijas, kuru galvenā vērtība ir ainava kā tāda, gan mazākas teritoijas, kuru īpašo apstākļu dēļ mājvietu ir atradušas retas un vērtīgas augu un dzīvnieku sugas. Šādas vietas sauc par dzīvotnēm.

Īpašas dzīvotnes Lielupes baseinam veido tam raksturīgās mazās līkumainās upītes, kas, periodiski pārplūstot, veido palieņu pļavas. Šajā apgabalā ir satopamas arī daudzveidīgas mežu dzīvotnes - gan nogāžu un gravu mežos, gan mitros dumbrāju mežos. Īpašo dabas apstākļu dēļ šeit ir arī lielas un dabai vērtīgas purvāju teritorijas.Tāpat šajā apgabalā Biržu rajonā un Skaistkalnes pusē notiek arī unikāli ģeoloģiskie procesi, kas vērotāja acij atklājas kā lielākas un mazākas iegruvumu bedres jeb karsta kritenes. Tās veidojas, pazemes ūdeņiem izskalojot zemē esošos šķīstošos kaļķakmens vai dolomīta iežus.

Tāpat ir arī tādas vietas, kurās sastopamas gan vērtīgas ainavas, gan dzīvotnes un sugas vienuviet, vien jāprot tās ieraudzīt un atpazīt. Populārākās - Ķemeru nacionālais parks, Bauskas dabas parks, Tērvetes dabas parks un Biržu dabas parks.

Doties dabā un iepazīt tās vērtība var dažādi:

-
piedaloties jau organizētās ekskursijās un informācijas dienās vai pasākumos, kuru laikā speciālistu pavadībā ir iespējams uzzināt un ieraudzīt jaunu dabā. Šādus pasākumus bieži rīko aizsargājamo teritoriju administrācijas gan Ķemeru nacionālajā parkā, gan Tērvetes dabas parkā;
-
izmantojot gida pakalpojumus, ko piedāvā dabas teritoriju administrācijas vai citas tūrisma organizācijas;
-
ejot dabā pašiem, izmantojot dažādus augu un dzīvnieku noteicējus. Mēs iesakām izmantot publiski pieejamus dažādu augu un dzīvnieku noteicējus, kas ir speciāli izstrādāti vietējai florai un faunai un ir publiski pieejami interneta tīmeklī.

 Biežāk redzamo un vieglāk atpazīstamo putnu sugu noteicēji:

dzeņveidīgo noteicējs

 gulbju noteicējs

 lielo ligzdu noteicējs, jo arī pēc ligzdas dažkārt var noteikt, kādai putna sugai tā pieder

Dažu taureņu noteicējs
 


Dažu aizsargājamo augu noteicēji:

dzegužpuķu 

dzegužpirkstīšu 

orhideju

Sēņu (arī piepju) noteicējs
Šajā interneta vietnē ir 180 Latvijā sastopamu sēņu sugu apraksti un fotogrāfijas, kā arī tests savu zināšanu pārbaudei.

Saldūdens gliemeņu un gliemežu noteicējs

Īpašiem dabas draugiem Latvijas Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti ir izveidojuši ūdens augu noteicēju, pēc kuriem var noteikt upes tīrības pakāpi.

Lai vērtīgākās un nozīmīgākās dabas teritorijas saglabātos, tās ir aizsargātas ar likumu un nereti to apmeklēšana vai arī dažas aktivitātes tajās var būt ierobežotas. Tādēļ lūdzam būt atbildīgiem, apmeklējot aizsargājamās teritorijas un ievērot noteikumus. Šāda informācija parasti ir pieejama katrā teritorijā, kā arī dabas aizsardzības pārvades mājas lapā

Atcerieties svarīgākos noteikumus, kas parasti ir jāievēro aizsargājamajās teritorijās:

-
braukt ar mašīnu vai pārvietoties ar citiem transporta līdzekļiem ir atļauts tikai pa ceļiem;
-
atcerieties, ka atkritumi ir jāizmet tikai speciāli iekārtotās vietās vai arī ņemiet tos sev līdzi;
-
neplūciet/ nevāciet savvaļas augus vai dzīvās radības savām personīgajām vajadzībām;
-
neatstājiet iegrebumus klintīs vai kokos, nebojājiet soliņus, kāpnes un citu tūrisma infrastruktūru;
-
ugunskura vietas ir ierīkojamas tikai noteiktās vietās un arī teltis ir atļauts celt tikai speciāli norādītās/ nomarķētās vietās.