EN LV LT

Makšķerniekiem

Lielupes baseins ir bagāts ar dažādiem makšķerēšanai piemērotiem ūdens objektiem. Tajā ietilpst ne tikai pati galvenā upe Lielupe, bet arī dažādas Lielupes pietekas, ezeri, dīķi un strauti. Tādēļ šeit ļoti būtisks jautājums ir zivju resursi, to daudzveidība, ilgtspējīga izmantošana un apsaimniekošana. Saprātīgi apsaimniekojot zivju resursus, tiek radītas lielākas iespējas makšķerēšanai, kas, savukārt, var kļūt par vienu no būtiskiem tūrisma veidiem reģionā un līdz ar to var sekmēt ekonomisko izaugsmi.  

Biežāk sastopamās zivju sugas Lielupes baseinā
- karpveidīgās jeb baltās zivis: raudas, plauži, pliči, ruduļi, ālanti, vīķes, sapali;
- plēsīgās zivis: līdakas, asari, zandarti;
- zivis, kas dzīvo pie grunts un parojas pa naktīm jeb gruntszivis: vēdzeles;
- ieceļotājzivis: vimbas, upes nēģi.

Makšķerēšanai visatraktīvākās zivis ir vimbas, plauži, līdakas un sapali. Īpaši vērtīgs Lielupes baseina ūdeņu iemītnieks ir vēži, kas kalpo arī par indikatoru labai ūdens kvalitātei.

Noteikumi
Lai makšķerētu Latvijas, tajā skaitā Lielupes baseina ūdeņos, ir jāņem vērā Ministru Kabineta izdotie makšķerēšanas noteikumi (22. 12. 2009. MK not. Nr. 1498). Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā fiziskas personas Latvijas Republikas teritorijā var nodarboties ar makšķerēšanu. Šajos noteikumos ir noteikts: ar kādiem rīkiem un kādā veidā ir atļauts makšķerēt; kāds ir atļautais loma lielums un pieļaujamais zivju un vēžu garums; vispārējie un dažādās ūdenstilpēs noteiktie makšķerēšanas aizliegumi un kādi ir makšķernieka pienākumi un atbildība

Noteikumu aktuālo redakciju var atrast mājaslapā:
www.likumi.lv/doc.php?id=202643&from=off

Makšķerniekam Lielupes baseinā ir svarīgi zināt:

Lielupes baseinā no 1. aprīļa līdz 31. maijam aizliegts makšķerēt: Lielupē, no Staļģenes tilta augšup pret straumi līdz Mūsas un Mēmeles satekai lejpus Bauskas pilsdrupām; Mēmelē, no grīvas līdz gājēju tiltam Bauskā; Mūsā, no grīvas līdz tiltam pie autosporta kompleksa; Slocenē (Pulkainē), starp Valguma ezeru un Kaņiera ezeru, Vecslocenē un Slocenē, starp Slokas ezeru un Lielupi

Makšķerēšanas kartes
Lai makšķerētu jebkurā no Lielupes baseina ūdenstilpēm, personām vecumā no 16-65 gadiem ir nepieciešams iegādāties speciālu makšķerēšanas karti. Karte nav nepieciešama invalīdiem un personām kas jaunākas par 16 un vecākas par 65 gadiem. Taču ikvienam no makšķerniekiem ir nepieciešams līdzi ņemt arī personu apliecinošu dokumentu, lai pierādītu savu identitāti un piederību konkrētajai vecuma grupai, kā arī invalīdiem – invaliditātes apliecība.
Makšķerēšanas kartes var iegādāties makšķerlietu veikalos, Latvijas pasta nodaļās, kā arī mājaslapā http://www.makskeresanaskarte.lv/
Makšķerēšanas kartes var iegādāties vai nu uz 3 mēnešiem vai arī visam kalendārajam gadam.

Licences
Atsevišķās Lielupes baseina ūdenstilpēs ir noteikta arī speciāla licencētā makšķerēšana, kas nozīmē, ka papildus jau iegādātajai makšķerēšanas kartei ir nepieciešams iegādāties arī speciālu makšķerēšanas licenci.

Lielupes baseinā Latvijas pusē ir šādas speciālās licencētās makšķerēšanas vietas:

Zebrus ezers : licenci organizē VAS „Latvijas valsts meži”; makšķerēžanas sezonas: pavasara – vasaras un ziemas sezonas; ir pieejamas dažādas licences.  Zebrus ezers ir viens no retajiem ezeriem, kurā mīt zandarti. Licences pārdod Zebrus ezera laivu bāzē, tālr. 29252368.

Lielais Vipēdes ezers. Licenci organizē Andis Palkavnieks. Makšķerēšanas sezona pavasara-vasaras – no 1.05. – 31.10; ziemas – 01.11 – 30.04. Ir pieejamas dienas licences, ledus sezonas licences un atklātā ūdens sezonas licences. Licences pārdod Uzvaras ielā 55, Dobelē, tālr. 63722267; atpūtas bāzē „Vipēdis”, iepriekš zvanot pa tālr. 29253681 vai 63722267.

Tērvetes (Gulbju) ūdenskrātuve. Licenci organizē VAS „Latvijas valsts meži”. Makšķerēšanas sezona saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem; putnu aizsardzības nolūkā aizliegts makšķerēt no laivas un dienvidu krastā laikā no 15.03 – 01.07. Ir pieejamas vienas dienas licences un gada licences, izņemot maija un jūnija mēnešus. Licences pārdod pie ezera uzrauga – „Mazbaņi”, Krimūnu pag., Dobeles nov., plkst. 8:00 – 19:00; tālr. 26115333, 29504128.

Ozolnieku ūdenskrātuve. Licenci organizē SIA „Ritums”, Meliorācijas iela 8-9, Ozolnieki. Makšķerēšanas sezona saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem; atklātā ūdens sezonas laikā ūdenskrātuvē vienlaikus organizē ūdensslēpošanu. Ir pieejamas mēneša licences un vienas dienas licences. Licences pārdod SIA „Ritums”, Kopiela 1, Ozolnieki, Ozolnieku nov., tālr. 63050522.

Lielupe. Licenci organizē Bauskas Mednieku un makšķernieku biedrība. Makšķerēšanas sezona no 1.04. – 16.05. Ir pieejamas sezonas licences un vienas dienas licences. Licences pārdod Bauskas Mednieku un makšķernieku biedrībā (Bauska, Uzvaras iela 24, tel. 63922789), SIA „SPARS” veikalā „Sams” (Rīga, Zvaigžņu iela 32, tel. 29225060) un Sidrabenes pagasta pārvaldē (Vīgriezes, Emburga, Sidrabenes pag., Ozolnieku nov., tālr. 63085741).

Lielauces ezers. Licenci organizē VAS „Latvijas valsts meži”. Makšķerēšanas sezona no 01.05. – 01.11. un no 01.11. – 14.03. Ir pieejamas gada licences, vienas dienas licences (izņemot maiju), īpašās vienas dienas maija mēneša licences.  Īpaša makšķerēšanas iespēja šeit ir licencētā vēžošana. Licences pārdod Lielauces ezera laivu bāzē katru dienu no plkst. 8:00 – 19:00; tālr. 26556771.

Lādzēnu purva izmantoto karjeru ūdenskrātuve. Licenci organizē Vasilijs Fjodorovs. Makšķerēšanas sezona saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem, bet ar atsevišķiem ierobežojumiem. Ir pieejamas ledus sezonas licences (līdz 31. decembrim un no 1. janvāra), atklātā ūdens vienas dienas licence, vienas dienas licence makšķerēšanai no laivas, gada licence. Licences pārdod Rīgas ielā 29, Vecumniekos, Vecumnieku nov.; tel. 29263283. Lielupes baseina pašvaldībām arī ir tiesības noteikt papildus noteikumus, kas nosaka makšķerēšanas kārtību vietējās publiski pieejamās ūdenstilpēs.

Lielupes baseinā ir šādi papildus noteikumi
Dobeles novada pašvaldība ir 30.06.2011. ir izdevusi saistošos noteikumus Nr. 15 „Nolikumu par licencēto makšķerēšanu Lielā Vipēda ezerā”.

Mednieku un makšķernieku biedrības
Latvijā ļoti aktīvi darbojas mednieku un makšķernieku biedrības, kuru mērķos ietilpst ne tikai rūpēties par makšķernieku tiesību un interešu aizstāvību, bet arī gādāt par zivju resursu aizsardzību ūdenstilpēs

-  „Latvijas Makšķernieku asociācija”, kas aktīvi nodarbojas gan ar ūdens un ūdens bioloģisko resursu aizsardzību, makšķerēšanas popularizēšanu, kā arī ar sadarbību ar vides aizsardzības un makšķernieku sabiedriskajām organizācijām un valsts institūcijām. Tās biedri ir gan dažādas makšķernieku organizācijas un uzņēmumi, gan fiziskas personas;

- biedrība „Bauskas Mednieku un makšķernieku biedrība”; tālr. 29490041, e-pasts: bauskarvp@apollo.lv;

- biedrība „MB Carp Collection Latvia”, tālr. 29174814, e-pasts: burtukalps@inbox.lv;

- makšķerēšanas klubs  „Dobele” un makšķerēšanas sporta klubs „Lielupes brekši”, Ainārs Rīders, tālr. 29415521

Lai vairotu zivju krājumus Lielupes baseinā, kā arī lai uzlabotu ūdens ekoloģisko kvalitāti, makšķernieki sadarbībā ar vides speciālistiem ir uzsākuši nārsta vietu atjaunošanu. Šim nolūkam upes gultne tiek atbrīvota no ūdensaugiem, tos pļaujot vai izvācot ar visu sakņu sistēmu un tādējādi atsedzot akmeņaino gultni. Papildus ūdens augu izvākšanai ļoti noderīgs pasākums ir akmens krāvumu jeb pārgāžu veidošana upē. Šādas pārgāzes paaugstina ūdens līmeni, veidojas saliņas, kas samazina upes šķērsgriezumu un līdz ar to pastiprina straumes ātrumu, kā arī bagātina ūdeni ar skābekli, tādējādi veicinot tā pašattīrīšanos. Rezultātā ir atgūtas zivju nārstam piemērotas vietas, uzlabots upes hidroloģiskais režīms, stabilizēta eitrofikācijas sagrautā upes ekosistēma, kā arī uzlabota ainava.