EN LV LT

Par GrandeRio

Kopīgi ūdens apsaimniekošanas pasākumi pārrobežu Lielupes baseinā

Projekta akronīms - GrandeRio

Vispārējais mērķis: uzlabot Lielupes baseina vides kvalitāti, īstenojot kopīgus ūdens apsaimniekošanas pasākumus efektīvai ūdens reursu apsaimniekošanai pierobežas reģionā.

Projekta ilgums: 01.01.2011 -30.11.2012

Projektu finansē: Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma (2007-2013), projekta nr. LLIII-157

Projekta specifiskie mērķi:

•  veicināt ūdenssaimniecības pakalpojumu plānošanas attīstību Lielupes baseina apgabala pierobežas apdzīvotajās vietās;
•   paaugstināt sabiedrības vides apziņu, piedāvājot informāciju, paaugstinot zināšanas un prasmes par ūdens resursu apsaimniekošanu;
•  uzlabot ūdens un dabas resursu, kā arī Lielupes baseina apgabala resursu kvalitāti.

Projekta vadošais partneris: Zemgales plānošanas reģions; sadarbības partneri: biedrība "Baltijas Vides Forums-Latvija", Bauskas novada dome, Dobeles novada dome, Rundāles novada dome, Biržu Reģionālā parka administrācija, Pakruojas rajona pašvaldība, biedrība "Baltijas Vides Forums - Lietuva".

Projekta galvenās aktivitātes:

 • izstrādāt pētījumu par esošajiem risinājumiem un piemēriem lietus ūdens, dzeramā ūdens un notekūdeņu apsaimniekošanā lauku apvidos;
 • organizēt pārrobežu semināru par realizētajiem veiksmīgiem piemēriem un ūdens apsaimniekošanas risinājumiem, kā arī semināru par to, kā praktiski veikt upes krastu tīrīšanu;
 • piedāvāt kritērijus un tehnoloģijas plānotajām ūdens apsaimniekošanas investīcijām lauku apvidos;
 • veikt ūdens kvalitātes testēšanu, braucot ar laivām, ņemot ūdens paraugus un izmantojot ātros (ekspress) testus;
 • organizēt informatīvās kampaņas un tikšanās ar individuālo māju/ zemju īpašniekiem, lai iedrošinātu viņus īstenot pasākumus ūdens kvalitātes uzlabošanai;
 • izplatīt informāciju par vides jautājumiem internetā, izstrādājot kalendāru un kartes, kā arī mājas lapu;
 • organizēt vasaras skolu Latvijas un Lietuvas jauniešiem, kuru skolas atrodas Lielupes baseina apgabalā;
 • izstrādāt rekomendācijas Lielupes/ Mūsas/ Mēmeles upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu pielikumiem.

Projekts adresēts šādām mērķgrupām:

 • Lielupes sateces baseina iedzīvotājiem;
 • pašvaldību darbiniekiem;
 • skolēniem un jauniešiem;
 • Latvijas un Lietuvas Vides ministrijas pārstāvjiem;
 • dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem;
 • jebkuram Latvijas un Lietuvas iedzīvotājam, kas apmeklēs šo mājas lapu.