EN LV LT

Realizētie projekti

Projekts “Nevalstisko organizāciju (NVO) līdzdalība Latvijas ūdens apsaimniekošanas politikā” tika realizēts no 2004.gada oktobra līdz 2005.gada jūlijam. Projekta ieviešanu vadīja biedrība "Baltijas Vides Forums". Projekta mērķis bija attīstīt un stiprināt NVO līdzdalību ūdens apsaimniekošanas politikā vadoties pēc upju baseinu pieejas. Projekta aktivitāšu ieviešanai bija izvēlēts starptautiskais Lielupes upes baseins. Projekta galvenā mērķa grupa bija NVO, kas aktīvi darbojas ar ūdens jautājumiem saistītās jomās, jo īpaši Lielupes pārrobežu upes baseina apgabalā, kā arī upju baseinu pārvaldes institūcijas. Projekta galvenās aktivitātes ietvēra stratēģijas izstrādi NVO līdzdalībai upju baseinu apsaimniekošanas politikā, informācijas un pieredzes apmaiņa vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī, kā arī dialoga veicināšana starp atbildīgajām valsts institūcijām un NVO. Tika noorganizēti starptautisks seminārs un vairākas mazākas sanāksmes, izstrādātas NVO stratēģija un informatīvais buklets) kā arī izveidota NVO un ūdens apsaimniekošanas jautājumiem veltīta mājas lapa. Mājas lapas rezultāti tagad ir integrēti šajā Lielupes baseinam veltītajā mājas lapā, kā arī pieejami http://www.bef.lv/274/309 .

Projektu atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonda administrētas ES Phare grantu programmas "Pilsoniskas sabiedrības attīstība un stiprināšana" ietvaros.