EN LV LT

Uzņēmējiem

Ar mūsdienīgu un modernu domāšanu uzņēmējs apliecina sevi kā stratēģi un ilgtermiņa plānotāju. Biznesa aktivitātes tiek plānotas tā, lai pēc iespējas mazāk nodarītu kaitējumu videi un lai dažādi resursi tiktu izmantoti pēc iespējas efektīvāk.

Labas kvalitātes ūdens pietiekamā daudzumā ir viens no priekšnoteikumiem, lai attīstītu ražošanu vai dažādus pakalpojumus šajā reģionā. Tajā pašā laikā, lai izvairītos no nopietna kaitējuma videi nodarīšanas, uzņēmējdarbības rezultātā radušos notekūdeņus drīkst novadīt tikai pēc pienācīgas attīrīšanas.

Lai padarītu savu uzņēmējdarbību videi draudzīgāku:
- izpētiet, kādi ir jūsu uzņēmējdarbības sektora resursu izmantošanas efektivitātes un piesārņojuma samazināšanas labās prakses piemēri. Ir daudz piemēru, kur, taupot resursus vai samazinot piesārņojumu, uzņēmums ir guvis arī ekonomisku labumu. Nepieciešamā informācija un zināšanas ir pieejamas no vides aizsardzības institūcijām un konsultantiem;
- izpētiet, kādas ir jūsu iespējas izmantot ekomarķējuma preču zīmi. Izpildot kritērijus, kas nepieciešami, lai iegūtu šo preču zīmi uz jūsu produkta, arī jūsu uzņēmējdarbība kopumā kļūs videi draudzīgāka;
- izveidojiet savu vietējo tirdzniecības vietu, kur tirgojat pašu ražotas preces vai produktus,  un tirdzniecībā sadarbojieties ar citiem vietējiem ražotājiem. Pārdodot pašu ražotus produktus tepat uz vietas, samazināsies transporta vajadzības, tādējādi samazinot arī piesārņojuma emisijas un degvielas patēriņu.

Ja uzsākat jaunu uzņēmējdarbību:
- detalizēti izpētiet visus vides aizsardzības nosacījumus, piemēram, ūdens resursu pieejamību un to kvalitāti, tuvākajā apkārtnē dzīvojošās sugas un biotopus un to aizsardzības nozīmību;
- daudzas pašvaldības savām apdzīvotajām vietām ir uzstādījušas sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras var tikt izmantotas arī tādu notekūdeņu attīrīšanai, kas pēc sava satura ir līdzīgi sadzīves notekūdeņiem;
- sakontaktējieties ar vietējās pašvaldības attīstības speciālistiem, lai noteiktu vietējās attīstības prioritātes un piedāvājiet savu biznesa risinājumu. Jūsu idejai jābūt saskaņā ar jau esošajām pašvaldības attīstības stratēģijām un vietējiem teritorijas plānojumiem. Pretējā gadījumā ierosiniet vajadzību mainīt esošos plānošanas dokumentus.