EN LV LT

Vides speciālistiem

Ūdens apsaimniekošana Lielupes baseina apgabalā tiek organizēta saskaņā ar Eiropas Savienības Ūdens struktūrdirektīvu,  kā rezultātā Lielupes baseina ūdeņu pārvaldībai bija nepieciešams izstrādāt baseina apsaimniekošanas plānu ar mērķi līdz 2015.gadam sasniegt labu ūdens ekoloģisko kvalitāti.

Tā kā Lielupes baseins atrodas divās dažādās valstīs, iepriekšējā upju baseinu apsaimniekošanas plānošanas periodā (2009-2015) gadam tam tika izstrādāti divi atsevišķi plāni. Katrai valstij ir arī sava institūcija, kas ir atbildīga par apsaimniekošanas plānošanu, atbilstošo interešu grupu iesaisti un sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu. Lietuvā tā ir Lietuvas Vides aizsardzības aģentūra, bet Latvijā - Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izstrādāto Lielupes baseina apsaimniekošanas plānu ir paredzēta virkne pasākumu, kas veicinātu ūdens kvalitātes paaugstināšanos.

Salīdzinot ar citiem Lietuvas un Latvijas upju baseiniem, Lielupes baseina ūdens ekoloģiskā kvalitāte ir uzskatāma par vissliktāko un iespējams, ka līdz 2015. gadam šajā apgabalā esošajās upēs laba ekoloģiskā kvalitāte tā arī netiks sasniegta, Tam par galveno iemeslu ir pārāk augstais ūdeņu piesārņojums ar barības vielām.

Lielāko piesārņojumu Lielupes sateces baseina ūdeņos rada pastiprināta barības vielu (N un P savienojumu) noplūde no lauksaimniecības zemēm, tādējādi veicinot eitrofikāciju ūdeņos un no tās izrietošās sekas. 

Piesārņojumu ar barības vielām veicina arī mājsaimniecību un rūpniecības (galvenokārt pārtikas) notekūdeņi, kā arī pilsētu lietus notekūdeņi. Tā, piemēram, no visiem mājsaimniecību notekūdeņiem, kas nonāk Lielupes sateces baseina ūdeņos, aptuveni 30% ir neattīrīti vai nepietiekami attīrīti.

Piesārņojums ar barības vielām pa gruntsūdeņiem var ietekmēt arī dzeramā ūdens kvalitāti vietās, kur tas tiek ņemts no seklajiem gruntsūdeņu slāņiem jeb no akām.

Kopīgā Latvijas un Lietuvas pētījumā tika pētīti šobrīd esošie pieejamie risinājumi ūdens apsaimniekošanā lauku reģionos: dzeramajam ūdenim, mājsaimniecību un lietus notekūdeņiem. Vairāk par konkrētiem risinājumiem pētījumā angļu valodā.